GDPR

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ (GDPR)
1/1.
Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Cestovka Gracie zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne Cestovce Gracii v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které Cestovka Gracie shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou zejména identifikační a kontaktní údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě o zájezdu nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním. Cestovka Gracie se zavazuje, že při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků.
1/2.
Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Cestovce Gracii své osobní údaje, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu.
1/3.
Cestovka Gracie bude zpracovávat osobní údaje zákazníka v rámci elektronické evidence i manuálně v listinné podobě.
1/4.
Osobní údaje zákazníka bude Cestovka Gracie zpracovávat pouze k následujícím účelům:
poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, včetně jednání o smlouvě o zájezdu či její změně a plnění smlouvy o zájezdu;
dodržení právní povinnosti Cestovky Gracie stanovené obecně závazným právním předpisem (např. povinnost Cestovka Gracie uchovávat daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty)
1/5.
Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:
a) k účelu podle článku 1/4 budou osobní údaje zákazníků zpracovávány pouze do konce kalendářního roku, ve kterém dojde ke splnění příslušné smlouvy o zájezdu (nebo jejímu zániku z jiného důvodu);
b) k účelu podle článku 1/4 budou osobní údaje zpracovávány pouze do konce 5. kalendářního roku následujícího po splnění příslušné smlouvy o zájezdu (nebo jejího zániku z jiného důvodu);
a (i) pokud zákazník v uvedené době zahájí proti Cestovce Gracii soudní řízení, po dobu trvání takového soudního řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení;
c) k účelu podle článku 1/4 budou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání příslušné právní povinnosti Cestovky Gracie;
d) k účelu podle článku 1/4 budou osobní údaje zpracovávány pouze do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
1/6.
Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí doby zpracování podle článku 1/5. budou příslušné osobní údaje,
u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány a vymazány z databáze
1/7.
Za účelem uvedeným v článku 1/4(a) bude Cestovka Gracie v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující příjemce:
a) provozovatel (majitel) zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován,
b) poskytovatel služeb delegáta
c) poskytovatel služeb autobusové i letecké přepravy a transferů s tím spojených;
d) pojišťovna spolupracující s Cestovkou Gracii, pokud byla se zákazníkem sjednána služba cestovní pojištění;
1/8.
Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterými Cestovka Gracie uzavřela
smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby, které zákazníkům poskytují delegátský servis a obchodní zástupci Cestovky Gracie.
1/9.
Zákazník bere na vědomí, že Cestovka Gracie může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např.
soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
1/10.
Cestovka Gracie vždy zajistí bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání třetí osobě.
1/11.
Zákazník má právo požádat Cestovku Gracii o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů.
1/12.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte celou řadu práv, včetně práva požadovat od Cestovky Gracie přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. Zpracování osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu, takový souhlas můžete kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
1/13.
Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Cestovka Gracie provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Cestovku Gracii o vysvětlení.
1/14.
Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu i ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je oprávněn a zplnomocněn poskytnout Cestovce Gracii jejich osobní údaje.

24. 5. 2018

Dokument Zpracování osobích údajů Cestovka Gracie v PDF