Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a službách CK Gracie s.r.o. 

 

1. Vznik smluvního vztahu 

 

Cestovní kancelář Gracie (dále jen CK) obstarává účast na zájezdech na základě cestovní smlouvy. Klient vyplňuje cestovní smlouvu podle předtisku a zodpovídá za správnost a úplnost všech údajů. Za objednávku se považuje odevzdání či doručení smlouvy, smluvní vztah je navázán potvrzením ze strany CK. Smlouva platí pro všechny osoby na přihlášce uvedené, přičemž za smluvní závazky všech těchto osob ručí podepsaný objednavatel. 

 

2. Cena zájezdu a platební podmínky 

 

Ceny zájezdů jsou sjednány dohodou mezi klientem a CK. Klient je povinen v předepsaném termínu (zpravidla při odevzdání smlouvy) složit zálohu (zpravidla ve výši 30% ceny zájezdu) a nejpozději 30 dnů před odjezdem uhradit doplatek. Při objednávce ve lhůtě kratší než 35 dnů před odjezdem je klient povinen uhradit celou cenu zájezdu najednou. Nebudou-li záloha nebo doplatek uhrazeny v předepsaném termínu, je CK oprávněna zrušit účast klienta na zájezdu bez jakéhokoliv dalšího upozornění, v případě doplatku bude takovéto nezaplacení současně kvalifikováno jako storno klienta. Lhůty a podmínky tohoto odstavce se vztahují na skutečné inkaso úhrad v pokladně či na účtu CK. 

 

3. Cestovní doklady 

 

Cestovní doklad (pas) si každý klient obstarává sám. Je přitom povinen dbát, aby tento doklad byl platný ještě alespoň 6 měsíců po datu skončení zájezdu. CK nenese zodpovědnost za event.škody, vzniklé neplatností nebo neúplností cestovních dokladů, respektive neudělením víz cílového státu. 

 

4. Změny sjednaných podmínek 

 

Zájezdy jsou připravovány řadu měsíců před odjezdem a veškeré informace v nabídkovém katalogu odpovídají situace v době tisku. CK si proto vyhrazuje právo na určité změny, přičemž rozlišuje mezi změnami závažnými a ostatními. Za změny závažné je nutné považovat přesun data konání zájezdu o více než 48 hodin, zvýšení ceny zájezdu o více než 15%, snížení kategorie ubytovacího zařízení, změnu způsobu dopravy a rozsáhlejší změnu programu, spočívající ve zkrácení či prodloužení zájezdu o více než 24 hod. V případě těchto závažných změn si CK bez zbytečného odkladu vyžádá stanovisko klienta a současně určí lhůtu k vyjádření. Nevyjádří-li se klient v této lhůtě, má se za to, že se změnou souhlasí. V případě vyjádřeného nesouhlasu má klient právo na vrácení již zaplacené částky nebo na její převod k úhradě jiného zájezdu bez stornopoplatků. U změn ostatních – jako je např. změna trasy dopravy, změna objektu ubytování ve stejné destinaci na objekt stejné či vyšší kategorie, zvýšení ceny zájezd v rozsahu do 15% apod., učiní CK opatření, aby byl klient bez zbytečného odkladu informován. CK nenese odpovědnost za škody, vyplývající ze změn sjednaných služeb, pokud k těmto změnám došlo zaviněním klienta (vědomé nečerpání služeb, nerespektování pokynů průvodce či norem a zákonů navštíveného státu, ubytovacího zařízení, dopravce apod.) nebo z důvodu tzv. vyšší moci – tj zejména z příčin, který CK nemohla zabránit ani při vynaložení max.úsilí. U zájezdu, prodávaných na poslední chvíli s výraznými slevami (last moment, superlast moment) si CK vyhrazuje právo upravit některé služby odlišné od popisu v katalogu. První a poslední den zájezdu v cílovém místě jsou určeny především k zajištění dopravy, transferů, ubytování, úklidu a nelze je považovat za dny plnohodnotného rekreačního pobytu. U poznávacích zájezdů je průvodce oprávněn v případě časové tísně, špatného počasí, stávky či z jiných závažných důvodů změnit či zrušit některé body programu bez náhrady.

 

5. Zrušení zájezdu 

 

CK si vyhrazuje právo ve výjimečných případech zrušit vypsaný zájezd. Takovéto zrušení může být nezbytné zejména při ekonomické neúnosnosti uskutečnění cesty z důvodu nedostatečného počtu účastníků. U zájezdů s dopravou organizovanou CK je minimální počet platících osob 30. Zrušit takto zájezd je možné nejpozději 14 dnů před nastoupením cesty a v téže lhůtě je CK povinna informovat zákazníka. V takových případech poskytne CK možnost náhradní dovolené na srovnatelné úrovni nebo neprodleně vrátí klientem již složené úhrady. Z důvodu vyšší moci může CK zrušit zájezd bez stanovení jakékoliv lhůty a současně má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodu vyšší moci je CK povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené nesou obě strany rovným dílem. 

 

Klient může zrušit svoji účast na zájezdu kdykoliv před nastoupením cesty doporučeným dopisem nebo osobně v kanceláři.

Prodejce: Při takovém zrušení zájezdu je nutné uhradit stornopoplatky podle termínu, kdy ke zrušení došlo:

 

a) základní stornopoplatek

  • 10 % z ceny zájezdu, (min. 300 Kč/os.), pokud ke zrušení dojde dříve než 60 dnů před plánovaným odjezdem

 

b) zvýšený stornopoplatek 

 

  • 30 % z celkové ceny zájezdu při stornu v období 60-30 dnů před odjezdem
  • 50 % z celkové ceny zájezdu při stornu v období 29-15 dnů před odjezdem
  • 75 % z celkové ceny zájezdu při stornu v období 14-04 dny pře odjezdem
  • 100 % z celkové ceny zájezdu při stornu později nebo nenastoupení ceny

 

 Veškeré výše uvedené poplatky se účtují za každou stornovanou osobu. V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji, apartmánu či stanu, musí zbývající osoba zaplatit příplatek za obsazení jen jednou osobou (obdobně v případě více-lůžkových zařízení). Při změně pobytového místa nebo termínu dříve než 40 dnů před odjezdem se účtuje poplatek 300 Kč/os.,pokud k takové změně dojde později, je posuzována jako storno a nová přihláška.

Pro stanovení stornopoplatku je rozhodující datum skutečného doručení doporučeného dopisu nebo potvrzení prodejce o přijetí storna.

 

6. Reklamace kvality služeb 

 

Neposkytne-li CK sjednané služby v plném rozsahu a kvalitě, má klient možnost uplatnit právo z odpovědnosti za vadu. Takováto reklamace musí být uplatněna bez zbytečného odkladu u průvodce zájezdu, který je povinen sjednat nápravu. Nepodaří-li se závadu odstranit, je nutné sepsat o příslušných skutečnostech krátký zápis, který průvodce podepíše a doplní svým stanoviskem. V tomto případě je nutné reklamaci osobně nebo doporučeným dopisem předat spolu se zápisem do CK, nejpozději však do 3 měsíců po ukončení zájezdu. CK je povinna rozhodnout do 30 dnů po doručení reklamace. Ve složitějších případech si CK vyžádá u klienta odklad. Pokud v průběhu zájezdu není poskytnuta určitá služby z důvodu vyšší moci, nemá cestující právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy. 

 

7. Pojištění 

 

Cena zájezdu zahrnuje povinné pojištění proti úpadku a insolvenci CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb. Pojištění osob, zavazadel, storna apod.tabulková cena zájezdu nezahrnuje. Klient si může zvolit z několika druhů pojištění, které CK fakultativně nabízí.
Více o pojištění CK Gracie 

 

8. Zavazadla 

 

Převoz zavazadel do hmotnosti 20 kg/os. v autobuse pořadatele zájezdu je zdarma. Při překročení této hmotnosti Není pořadatel povinen zavazadla k dopravě přijmout. Má-li pořadatel k dispozici prostor k přepravě nadlimitních zavazadel, může je přijmout, klient je však v takovém případě povinen jejich přepravu uhradit. Klient je povinen naložit svá zavazadla do dopravního prostředku nebo předat k odbavení na určeném místě na letišti a v cílové nebo přestupní stanici si je ihned převzít. CK nepřebírá záruky za ztrátu nebo zcizení zavazadel. 

9. Zpoždění 

 

CK plánuje přepravy s nezbytnými rezervami, neručí však za případná zpoždění a upozorňuje na možnost jejich Vzniku z důvodu ať už technických, nepříznivého počasí či přetížení netečných a silničních cest. Klient musí při plánování přípojů, obchodních termínů a celé dovolené brát v úvahu možnost i výrazného zpoždění. V případech zpoždění (a to i v případě příjezdu či příletu do cílového místa dovolené) nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy, náhradu případné škody či na slevu z ceny zájezdu.

 

10. Doprava 

 

CK zajišťuje přepravu svých klientů prostřednictvím autorizovaného přepravce. Klient je povinen uvést do přihlášky číslo mobilního telefonu, aby mohl být včas informován o odjezdu, příp. změny. Pokud má klient požadavek na obsazení konkrétních míst v autobuse, musí se tento požadavek uvést do cestovní smlouvy.Na pozdější požadavky klienta nebude brát zřetel.

 

11. Průvodce 

 

V ceně všech poznávacích zájezdů jsou již zahrnuty i služby průvodce CK. V některých turisticky velice exponovaných destinacích mohou však být skupiny doprovázeny pouze průvodce s místní licencí.Při porušení tohoto nařízení a následném odhalení se naši průvodce vystavují vysokým finančním postihům. V nevyhnutelných případech jsou proto přímo na místě vybírány peníze v hotovosti právě na služby těchto místních průvodců. O nutnosti výběhu a orientační výši tohoto poplatku budete předem informováni v pokynech na cestu.

 

12. Zpracování osobních údajů

 

Klient uděluje souhlas, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla uvedeného v cestovní smlouvě zpracovávala CK v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK a dále osobám, které jsou oprávněny služby CK nabízet a poskytovat. Klient prohlašuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy uděluje souhlasu ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.rovněž i jménem všech uvedených na cestovní smlouvě.

 

13. Ostatní ustanovení

 

Tyto všeobecné a záruční podmínky jsou součástí cestovní smlouvy mezi CK a klientem a nabývají účinnosti podpisem objednavatele na cestovní smlouvě.

 

CK Gracie Vám přeje příjemnou dovolenou